Gyz la Rivière

Met zijn re-interpretaties van het verleden middels de toekomst laat Gyz la Rivière (1976) in zijn publicaties en films de stad Rotterdam swingen. Napels is een stad waar veel op het verleden gericht lijkt te zijn. De stad is vol eeuwenoude gebouwen en straten en het verleden komt terug in de talloze tradities en gebruiken in de Napolitaanse cultuur. Hoe zou La Rivière zich daar positioneren? IVDN was geïnteresseerd in een toekomstvisie van zijn hand.

In de zomer van 2013 bezocht Gyz twee keer de stad om van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat door de stad te zwerven. Zoals hijzelf zegt, vond hij veel overeenkomsten tussen de twee havensteden maar ook veel verschillen. Hij vroeg zich af of deze steden misschien niet wat meer van elkaar zouden kunnen leren en een zogenaamde broederstad zouden kunnen worden, de masculiene variant van de zusterstad. ”Zustersteden vinden elkaar, voornamelijk in prosperity, in vaak blind economisch gewin. Ook al zijn dit vaak goedbedoelde ideeën… Een Broederstad zijn, gaat juist uit van het tegenovergestelde. Elkaar vinden in wat er niet goed gaat bij elkander (in de stad). Het is een veel humanere start om een vriendschap mee op te bouwen. Volgens mij is dat het echte Europese Unie ideaal.”

Gyz heeft naar aanleiding van zijn bezoek aan Napels het plan opgevat de havensteden Marseille en Liverpool te bezoeken. The project Neapolis (Greek for ‘new city’ and the ancient name of Naples) is the start of a brotherhood between these four ports. “In mijn plan worden deze vier havensteden in de toekomst broedersteden van elkaar. Gezamenlijk hebben ze, met hun regio, circa 8.5 miljoen mensen. “

Op de website www.neapolis.nl geeft Gyz zijn bevindingen op de eerste twee “schurkensteden” Napels en Rotterdam. Gyz noemt het kortweg een liefdesverklaring aan beide havensteden en in de toekomst komen daar dus Marseille en Liverpool bij.

In januari 2017 verscheen de publicatie NEAPOLIS.

In his re-interpretations of the past by means of the future, Gyz la Rivière (1976) makes the city of Rotterdam swing in his publications and films. Naples is a city where everything seems to be centered around the past. The city is full of century-old buildings and streets and the past recurs in many traditions and habits in the Neapolitan culture. How would La Rivière position himself in this? IVDN was interested in his vision of the future of this city.

In the summer of 2013 Gyz came two times to Naples and walked around town from early morning till late in the evening. As he said himself, he found many similarities but also many differences between the two harbour cities. He started wondering if these cities wouldn’t be able to learn much more from one another and could become a so-called brother city, the masculine variant of a sister city.

Gyz states: “Sister cities find one another in prosperity, in blind economical benefits, although these often have good intentions. A brother city would start from the opposite. To find one another in things that don’t work well in the city, it might be a much human startingpoint to start a friendship. According to me that is the real European ideal”

Gyz is planning to visit also Marseille en Liverpool. The project Neapolis (Greek for ‘new city’ and the ancient name of Naples) is the start of a brotherhood between these four ports. “In my project these 4 harbour cities will be brother cities in the near future. Together they have – including their regio- about a 8.5 million people.”

On his website www.neapolis.nl Gyz announces his ideas on the first two nasty cities Napels en Rotterdam. Gyz calls it simply and ode of love to both harbour cities and will add to these Marseille and Liverpool.

In January 2017 the publication NEAPOLIS came out.