Diversiteit & Collectiviteit in ‘Il Ventre di Napoli’

Lente 2009 schreef ik het projectvoorstel voor ‘Il Ventre di Napoli’, waarvoor ik negen kunstenaars uit Rotterdam uitnodigde een bijdrage te leveren. Samen met mij verbleven de deelnemers in Napels en onderzochten de stad. De vraag die ik centraal had gesteld, was: hoe is vandaag de dag een multiculturele stad te definiëren? Rotterdam -de Nederlandse stad waar ik jaren had gewerkt en gewoond- en Napels –de stad die ik kende van talloze bezoeken- zag ik als twee actuele modellen van eigentijdse stedelijke samenlevingsvormen. De uiterlijke kenmerken van beide steden gelegen aan de zee met een belangrijke haven als werkgever, waren geschikt voor het opnemen van vreemdelingen. Napels, een stad aan de Middellandse Zee die omschreven wordt als een ‘spugna’, een spons, wegens de invloeden van de vele culturen die de stad door de eeuwen heen heeft opgezogen. Rotterdam is een havenstad waar meer dan de helft van de bevoking niet geboren is in Nederland. De verrechtsing nam hier de afgelopen jaren flink toe. Nederland was begonnen te duikelen van de tolerantie-top terwijl het leek alsof er in Napels al eeuwenlang geen problemen waren...

Gedurende de afgelopen anderhalf jaar woonde ik in Napels in verschillende wijken. Ik startte in het Centro Storico in een ‘basso’ aan de Piazza Gerolomini. Een ‘basso’ is een typische Napolitaanse behuizing voor de lagere sociale klassen en klein, laag en heeft direct uitzicht op de straat. Vervolgens verhuisde ik naar de 5e verdieping van een palazzo aan het eind van de Via Settembrini, vlakbij de Porta Capuana. Daarna rook ik nog even aan de wijk Montedidio en de Via Bausan in het welgestelde Chiaia en streek uiteindelijk neer in de volkswijk Montesanto. Iedere wijk is een dorpje op zich. Ik kwam erachter dat wanneer een Napolitaan een stadsgenoot ontmoet buiten Napels, de eerste vraag die hij de ander stelt, is uit welke wijk hij komt. Als je in Posilipo geboren bent, kom je nooit in het Centro Storico. Kom je van de Vomero en ga je op de Via Foria wonen, is er toch iets mis... Deze levendige stad met zijn vele (culturele) gezichten blijkt ook een agglomeratie van kleine dorpjes. In hoeverre komt dit overeen met hetgeen Paul Scheffer schrijft over de Nederlandse samenleving vandaag de dag en de problemen met de integratie van verschillende culturen?: “De afstanden tussen de ingezetenen en de nieuwkomers blijken groot te zijn; de samenleving maakt de indruk van een eilandenrijk zonder veel bruggen.”

Diversiteit

De architectuur in Napels, de stedebouwkundige plattegrond van de stad, het Napolitaans, de bevolking, dit alles is gevormd door de geschiedenis en door de vele culturen die de stad door de eeuwen heen ontving en in zich opnam. Na de Grieken en Romeinen in de Oudheid, lieten vanaf de 12e eeuw de Noormannen, de Fransen, en vooral ook de Spanjaarden in de 16e en 17e eeuw, hun sporen na. Walter Benjamin beschrijft Napels in 1924 na een bezoek aan de stad, als een ‘città porosa’. Niet alleen wegens de ‘zuigende’ tufsteen waar de stad op gebouwd is, maar de porositeit uit zich ook in de constante, wederzijdse beïnvloeding van het leven in deze stad en haar architectonische structuur. In zijn boek ‘One Way Street’ schrijft hij over deze relatie tussen ruimte en mensen, tussen architectuur en cultuur. “Geen enkele situatie verschijnt in haar ware gedaante, is voor altijd vastgelegd, geen enkele vorm beweert zo en niet anders te zijn”. Voor Benjamin is de stad een bewegend organisme en in Napels verrast hem “de passie voor improvisatie, die eist dat ruimte en mogelijkheden tot elke prijs worden gevrijwaard”. Deze poreuze stad is uitermate ontvankelijk voor het opnemen van culturele sporen in de taal, keuken, architectuur etcetera. Ook Pier Paolo Pasolini noemt Napels uniek en origineel in zijn manier van leven. Hij beschrijft Napels als de stad van de gewilde en verdedigde diversiteit en sociale stratificatie. Napels kijkt met een blik naar het verleden, maar is tevens laboratorium van nieuwe talen en tendensen. Hij schrijft in 1975: “Questa tribù [napoletana] ha deciso di estinguersi (...) rifiutendo il nuovo potere, ossia quella che chiamiamo la Storia o altrimenti la modernità. È un rifiuto sorto dal cuore della colletività contro cui non c’è niente da fare.” (vertaald: “Dit [Napolitaanse] volk heeft besloten uit te sterven (...) door de nieuwe machtsstructuren af te wijzen, oftewel datgeen we Geschiedenis noemen of ook wel moderniteit. Het is een weigering die voortkomt uit het hart van de gemeenschap en waartegen niets te doen is.”)

Collectiviteit

Toch is er ook een andere zijde aan deze veel bezongen diversiteit. Behalve dat in Napels nooit de Industriële Revolutie op gang kwam, leidde evenmin de opstand ten tijde van de Franse Revolutie tot het ontstaan van een sterke burgerij-klasse. Deze mislukte namelijk faliekant in Napels. De Napolitaanse filosoof Aldo Masullo schrijft dat het ontbreken van een hegemonie van een klasse of groep ervoor zorgde dat er in Napels een leegte onstond waar de sterken (lees: de illegalen) steeds gebruik van zullen blijven maken. Volgens Masullo leeft iedere Napolitaan geïsoleerd in zijn eigen klasse en is er tussen de klassen onderling weinig contact. Antonio Gramsci schrijft in de periode 1929-35 in zijn ‘Quaderni del Carcere’: “[Napoli] e’ la citta senza classi ma con molti ceti, e’ la citta senza egemonie ma con profonde e marcate disparita socio-economiche tra i suoi uomini e i suoi quartieri”. (vertaald: “[Napels] is de stad zonder een culturele hegemonie temidden van haar klassen, maar met diepe sociaal-economische ongelijkheden onder het volk en haar buurten”.) Masullo noemt de begrippen ‘comunità’ en ‘societas’ in dit verband. ‘Comunità’ heeft te maken met het leven in een besloten (familie-) gemeenschap waarin alle leden verbonden zijn door bloedbanden. ‘Societas’ daarentegen is het deel uitmaken van een samenleving, het delen van een verantwoordelijkheid voor de stad waar je leeft. Temidden van de veel geroemde diversiteit, lijkt in Napels het gemeenschappelijke, collectieve doel dat wordt gedragen door de hele bevolking, te ontbreken. Dit ontbreken van collectiviteit is misschien wel een van de redenen dat Napels ook vaak een anarchistische stad genoemd wordt; een stad met een bevolking die zich niet laat regeren. Masullo wijst in dit verband ook op het feit dat de politieke structuren nooit het volk betrokken hebben bij het besturen van hun stad! Dit zorgde ervoor dat het ‘senso communitario’ zich des te sterker ontwikkelde en het ‘senso civile’, het gevoel als burger deel uit te maken van, heel zwak bleef. Dit alles geeft Napels een ambigue karakter, waar enerzijds de gezamenlijke trots op het Napolitaans zijn leeft, maar waar tegelijkertijd een snoeiharde ‘survival of the fittest’ gaande is met als motto ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’.

Integratie-problematiek zoals in Nederland lijkt in Napels op dit moment niet te bestaan. Grootschalige immigratie zoals deze in Nederland startte vanaf de jaren ’60, kent deze multiculturele maatschappij avant-la-lettre niet. Het percentage immigranten is er op het moment slechts 6%, maar dat aantal stijgt snel. Daarnaast is er een sterk groeiende groep illegale vluchtelingen uit Oost-Europa en uit Afrika, via de ex-kolonie Libië. Deze immigranten en hun culturen lijken echter snel op te gaan in de Napolitaanse. Dit is waarschijnlijk ook de enige manier om te kunnen overleven in de stad. Men spreekt in Napels vaak over multi-ethniciteit en mono-culturaliteit. Alle verschillende culturen lijken geassimileerd tot één, de Napolitaanse, zoals dat al eeuwen gebeurt. Ik zou Napels dan ook in plaats van een multi-culturele stad zoals ik haar aan het begin van het project beschreef, nu eerder definiëren als een multi-etnische samenleving, met een sterke sociale stratificatie. Het Napolitaanse volk is niet bang haar eigen identiteit te verliezen. Zij heeft immers altijd op autonome wijze geleefd heeft, zonder enige erkenning van de overheid. Op die manier heeft zij een eigen sterke identiteit gecreëerd die niemand haar ooit af kan nemen!

Patricia Pulles, mei 2010

Mijn dank gaat uit naar de kunstenaars, de subsidiegevers, de Fondazione Morra en al mijn Napolitaanse vrienden.

Bronnen:

  1. Paul Scheffer, Het Land van Aankomst, Amsterdam, 2007
  2. P.P. Pasolini, Scritti Corsari; Antonio Gramsci, Quaderni del Carcere; Walter Benjamin, One Way Street worden aangehaald in: Aldo Masullo, intervistato da Claudio Scamardella, Napoli siccome immobile, Napoli, 2008

Diversity and Colletivity in ‘Il Ventre di Napoli’

In spring 2009 I wrote the project ‘Il Ventre di Napoli’ and I invited nine artists from Rotterdam to make their contribution. The participants stayed with me for some time in Naples and explored the city. The main question I asked was: how can you nowadays define a multi-cultural city? Rotterdam, the Dutch city where I lived and worked for years, and Naples, which I knew thanks to several visits, looked to my eyes like two present models of contemporary urban society. The physical characteristics of both cities, which are situated on the sea with an important port (the main engine of the economy), were particularly suitable to accommodate foreigners. Naples is a Mediterranean city referred to as a ‘sponge’ owing to the influences of several cultures it has soaked up over the centuries. Rotterdam is a port city where over half the population does not originate from the Netherlands. In recent years the process of ‘right-wingization’ in this country has experienced a strong growth: the Netherlands have begun to fall from the heights of tolerance, while Naples seems to have not known such problems for centuries...

During the last year and a half I lived in various neighbourhoods in Naples. I began in a ‘basso’ in the historic centre on the Piazza Gerolomini. A ‘basso’ is a typical Neapolitan accommodation which houses the lower social classes, in fact it is small, lower ground and with a direct view of the road. Then I moved to the fifth floor of a building at the end of Via Settembrini near the Porta Capuana. I then moved to the Montedidio neighbourhood and then to Via Bausan, in the elegant Chiaia district, and finally I moved to the Montesanto popular neighbourhood. Each neighbourhood is a village in itself. Over time I discovered that when a Neapolitan meets a fellow citizen outside Naples, the first question he asks the other is which neighbourhood he comes from. If you were born in Posillipo you will never come to the Historic Centre. Do you come from Vomero and go to live to Via Foria? Then there is something wrong... This lively city with a thousand (cultural) faces turns out to be like a cluster of small villages. To what extent this coincides with what Paul Scheffer writes about contemporary Dutch society and the problems regarding integration of different cultures?: “The distances between locals and newcomers seem to be enormous and the society gives the idea of an archipelago without many bridges”.

Diversity

The Neapolitan architecture, the urban plan of the city, the language, the population, everything was formed through the history and the different cultures which the city has welcomed and absorbed over the centuries. After the Greeks and Romans in ancient times, the Normans, from the twelfth century onward, the French and especially the Spaniards in the sixteenth and seventeenth century have left traces of their culture in the city. In 1924 Walter Benjamin, after a visit to the city, defines Naples as a ‘porous city’. It is not simply a reference to the tufa stone on which stands the capital of Campania: porosity is also revealed in the constant and reciprocal influence of the life of this city and its architecture. About this relationship between people and space, and between architecture and culture, Benjamin writes in his book ‘One Way Street’: “No situation whatsoever appears in her true identity, forever captured; no form whatsoever claims to be just the way it is and never different”. According to Benjamin, the city is a mobile organism and in Naples he perceives “the passion for improvisation, which demands space and possibilities to be safeguarded at any price”. This porous city is very sensitive to receive cultural traces in language, cuisine, architecture, etc. Even Pier Paolo Pasolini defines Naples as unique and original in its style of life: he described Naples as the city of diversity and of a wanted and defended social stratification. While looking back to the past, Naples is at the same time a laboratory for new languages and trends. In 1975 Pasolini writes: “This [Neapolitan] tribe decided to extinct itself (...) rejecting the new power, that is what we call History or otherwise modernity. It is a refusal arising from the heart of the community against which there is nothing to do.”

Collectivity

However there is another aspect of this much-vaunted diversity. Beyond the fact that in Naples the Industrial Revolution has never started, not even the riots at the time of the French Revolution led to the birth of a strong middle class. This proved to be a complete failure in Naples. The Neapolitan philosopher Aldo Masullo writes that in Naples the lack of hegemony by one class or group has created a vacuum from which the powerful (read: the criminals) will continue to take more and more advantage. According to Masullo Neapolitan people live isolated within their own class and there is little mutual contact among classes. In his ‘Quaderni del Carcere’ Antonio Gramsci writes in the years 1929-35: “[Naples] is the city without cultural hegemonies among its classes, but with deep socio- economic disparities among its people and among its neighbourhoods.‘ In this regard Masullo calls into question the notions of ‘community’ and ‘society’. The term ‘community’ refers to life within a closed community (the family), in which all members are related by blood ties. ‘Society’ refers instead to the concepts of belonging to a society and of sharing responsibilities for the city where you live. Despite the much-celebrated diversity Naples seems to be missing the notion of the sense of community shared by the entire population. This lack of community is perhaps one of the reasons why Naples is often defined among other things as an anarchic city, a city whose population does not want to be governed. In this regard Masullo notes that the political structures have never involved the people in the administration of their own city! This implies that the ‘sense of community’ has developed much more than the ‘civic sense’: the sense of belonging as a citizen is still very weak. This confers an ambiguous character to Naples: on one hand the collective pride of being Neapolitan is still alive, but at the same time a harsh ‘survival of the fittest’ is being developing with the motto ‘everyone for himself and God for all’.

The problem of integration arisen in the Netherlands seems at the moment not to affect Naples. This multi-cultural society avant-la-lettre does not know large-scale immigration such as it began in the Netherlands in the sixties. The percentage of immigrants stands at just around 6% at the moment, but numbers are growing fast. Moreover there is a rapidly increasing group of illegal refugees from Eastern Europe and Africa, by way of ex-colony Libya. These immigrants and their cultures seem to grow rapidly in the Naples area. Living as a clandestine is probably the only way to survive in the city. In Naples they often speak about multi-ethnicity and mono-culturality: all the different cultures seem to be assimilated to one, namely the Neapolitan culture, as it has been happening by now since centuries. At this point, then, I would be more inclined to define Naples, rather than as a multi-cultural city as I had described it at the beginning of the project, as a multi-ethnic society with a strong social stratification. Neapolitan people are not afraid of losing their own identity: they in fact have always lived independently, without any need of a recognition by the government. In this way they created a strong identity of their own which no one will never be able to steal from them!

Patricia Pulles, May 2010

I thank the artists, the supporters of the project, -new venue- and all my Neapolitan friends.

Sources:

  1. Paul Scheffer, Het Land van Aankomst, Amsterdam, 2007;
  2. P.P. Pasolini, Scritti Corsari; Antonio Gramsci, Quaderni del Carcere; Walter Benjamin, One Way Street, all quoted by Aldo Masullo, interviewed by Claudio Scamardella, in: Napoli siccome immobile, Naples, 2008.